Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 24.5.2018

1. Rekisterin pitäjä

Kielikoulu ELF (y-tunnus: 2491253-0 )

Linnankatu 1B5, 20100 Turku

Puh. +358 44 326 7677

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Elina Hällström, kielikoulun johtaja

Linnankatu 1B5, 20100 Turku

Puh. +358 44 326 7677

elina@kielikouluelf.fi

3. Rekisterin nimi

Kielikoulu ELF:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita toteutetaan myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä tallennetaan muun muassa seuraavia tietoja: huoltajan nimi, oppilaan nimi, oppilaan syntymäaika, oppilaan koulu ja luokka, oppilaan ruokavalio ja toiminnassa ilmenevät ja siihen vaikuttavat terveydelliset seikat, kuvauslupa, asiakasnumero, kieli/kielet, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

6. Tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään tai hänen huoltajalta hänen ollessa alle 18-vuotias.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan Kielikoulun ELF:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietoja käsittelevät Suomessa sijaitseva T:mi Kielikoulu ELF, sekä rekisterin käsittelemiseksi hankittuja IT-järjestelmiä tuottavat yritykset.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkuustiedot tuhotaan asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Jos asiakas on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia, henkilötiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen.